Visie

Op basis van onze katholieke grondslag willen we als school een hechte gemeenschap vormen, waar kinderen en ouders zich veilig voelen. Vanuit een prettige sfeer en een veilige omgeving willen wij de kinderen zo begeleiden dat zij hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. Respectvolle zorg voor elkaar en voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor het schoolteam, de leerlingen en hun ouders. Wij staan open voor gezinnen met een andere levensovertuiging, mits ouders onze katholieke grondslag respecteren. Wij vinden het van groot belang dat kinderen zich kunnen verwonderen en een eigen houding en visie kunnen ontwikkelen in de plaatselijke omgeving.

“Van ons mag elk kind zijn zoals het is”

Het kind dat bij ons de school binnenkomt, is het belangrijkste, daar draait alles om. Wij willen ons verwonderen om het eigene van elk kind. In een maatschappij waar veel van je gevraagd wordt moet het kind een aparte plaats innemen, waarin het zichzelf kan zijn. Wij willen op school het kind de gelegenheid geven om zich te verwonderen om wat het leven te bieden heeft en het daarnaast een veilig en geaccepteerd gevoel geven. 

Wij hebben de taak om het kind structuur te bieden, uit te dagen, oplossingen te laten zoeken, samen te laten werken, succes te laten ervaren en zelfstandig te werken. Het kind moet de gelegenheid worden geboden in aanraking te komen met alle facetten van de maatschappij: de school moet daarom de maatschappij binnen de school halen en zelf ook naar buiten treden. Speciale aandacht zal er zijn voor de uitbreiding van de taalvaardigheid, met name de woordenschat en het bewust naleven van waarden en normen. Wij leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan.

Daarbij gaan wij uit van de volgende kernwaarden: 

 • Verdraagzaamheid
 • Openheid
 • Eigenheid
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Taakgerichtheid
 • Zelfstandigheid

Wij willen dat uw kind een fijne, leerzame tijd bij ons op school heeft. U speelt daarbij een belangrijke rol. U moet het enthousiasme en de inzet van de leerkrachten voelen en het idee hebben dat er alles uit uw kind wordt gehaald. U moet zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen en willen helpen en meedenken, als dat mogelijk is. 

Onze visie op onderwijs

De onderwijskundige visie van onze school is:

 • Kinderen moeten zich vrij en veilig voelen, vertrouwen hebben in de leerkrachten en medeleerlingen, elkaar accepteren en respecteren. Samen spelen en samen leren horen daar ook bij. 
 • Wij proberen het onderwijs zo in te richten dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Kinderen verschillen in aanleg, interesse, tempo en verwerking van leerstof. Deze verschillen mogen er zijn. We benaderen elk kind individueel en bieden, waar dat nodig is en de organisatie het toestaat, de leerstof op eigen niveau aan. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van nieuwe inzichten op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied.
 • Kinderen krijgen op 't Kofschip de kans zich harmonieus te ontwikkelen. Daarom is er aandacht voor kennis (cognitieve ontwikkeling), aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en aandacht voor creativiteit en de motorische ontwikkeling. Vaardigheden als zelfstandig werken en samenwerken, spelen daarbij een belangrijke rol. Tevens zetten wij in op de 21-eeuws vaardigheden.
 • Open communicatie tussen ouders, leerkrachten en kinderen is van groot belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. 

Hoe is onze visie ontwikkeld?

“School maak je eigen beleid” is één van de slogans van de overheid. Van scholen wordt steeds meer verwacht dat ze hun eigen koers varen. Als de school echter niet weet naar welke haven ze zeilt, loopt ze het risico met alle winden mee te waaien! Er moeten keuzes gemaakt worden. Wat is voor onze school belangrijk, waar besteden we wel of geen aandacht aan? Om antwoord te geven op de vraag: “Wat voor een school willen wij zijn? Wat willen wij op onze school met zijn allen creëren?”

Het eenvoudigste antwoord op deze vraag is: een gemeenschappelijke visie, die opgebouwd is uit de persoonlijke visies van de mensen die betrokken zijn bij de school. Onder visie verstaat men een beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren. Door het formuleren van onze visie laten we zien welke richting we willen inslaan en hoe het zal zijn als we daar aankomen. De missie verwoordt waar de school in essentie voor staat. Wat is de reden van ons bestaan? Wat maakt ons zo bijzonder?

Een visie heeft het nodig om regelmatig te worden geëvalueerd. Samen met het team kijk je naar de visie en stel je deze bij. In het afgelopen jaar en het komende jaar zullen er regelmatig teambijeenkomsten zijn om onze visie verder te creëren met als uitgangspunt een gemeenschappelijke visie. Daarbij zullen wij uitgaan van de hierboven genoemde 7 kernwaarden. Als uitgangspunt zal ook het Koersplan van de SKOV leidend kunnen zijn.

Het pedagogisch klimaat van de school

Wij vinden het van belang dat de kinderen zich bij ons op school thuis voelen, zich veilig weten. Wij streven ernaar een klimaat te scheppen waarin kinderen hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen, positief gedrag aanleren, leren met elkaar om te gaan, respect hebben voor andere culturen en andere opvattingen en zichzelf gerespecteerd weten. Dit kan alleen als er regelmaat is en als gedragsregels gerespecteerd worden. In en om de school hanteren wij voor alle groepen 1 t/m 8 dezelfde gedragsregels voor de omgang met elkaar, met de gemeenschappelijke ruimten en de speelplaats. 

We hebben de regels samengevat in de volgende drie basisregels: 

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij (geen ruzie, buitensluiting, pesten, discriminatie). 
 • Wij gaan veilig, rustig en gezellig met elkaar – kinderen, leerkrachten en ouders – om (rekening met elkaar houden, rustige werksfeer, veilig gedrag in en om de school, niet schelden, beleefd zijn, luisteren naar elkaar). 
 • We zorgen goed voor de klas, de school en onze materialen (rommel opruimen, niets vernielen, boeken e.d. netjes behandelen, enz.). 

Deze regels zijn verder uitgewerkt in algemene schoolregels. In de nieuwsbrief besteden we regelmatig aandacht aan de regels zodat ook ouders weten wat we op school belangrijk vinden. Daarnaast zijn er in elke klas groepsregels, die per groep kunnen verschillen, daar zij aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Uiteraard worden de afspraken ook aan de overblijfhulpen doorgegeven. Op school hanteren wij een gedrags/pest protocol.

Gezonde school

Sinds mei 2017 hebben wij het vignet “Gezonde school” verkregen, Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Het beleid ten aanzien van pestgedrag

In alle groepen wordt met de leerlingen regelmatig gesproken over de regels die in de school gelden. Op onze school hebben wij een zogenaamd gedrag/pestprotocol. Indien u als ouder merkt dat uw kind gepest wordt of weet dat er een kind gepest wordt, verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht. Deze zal dan middels gesprek uitzoeken wat er aan de hand is. Wij zijn er ons van bewust dat er ook pestgedrag buiten de school en schooltijden plaats vindt. Daarom zijn wij ook afhankelijk van signalen van ouders en kinderen inzake pestgedrag. Uit alles mag blijken dat pesten bij ons op school niet geaccepteerd wordt en dat er ook sancties op staan. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Ook voor hen is een belangrijke rol weggelegd. Immers, zij zijn, samen met de leerkrachten het voorbeeld voor het gedrag van de kinderen en samen werken wij aan een oplossing voor het pestgedrag.